آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

موسسه آسان مشاور فعالیت علمی خود را از سال ها قبل آغاز نمود و اکنون شامل تیمی از اساتید و محققین مقطع دکتری در رشته های مختلف دانشگاهی می باشد.

در همین راستا تاکنون فعالیت های آموزشی و مشاوره ای گسترده ای را با بسیاری از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در رشته های گوناگون داشته است و سعی بر این بوده است که علاوه بر  خلق دانش با مشاوره و آموزش شما عزیزان به دنبال نشر دانش و کاربردی کردن این پژوهش ها باشد.

از دیگر خدمات ما میتوان به مشاوره و ارائه آموزش در امور پایان نامه ارشد و دکتری و چاپ مقاله اشاره نمود.

 آسان مشاور با برگزاری جلسات آنلاین ( وبینار)  شما را در جریان مرحله به مرحله کار پژوهشی قرار داده و با آموزش گام به گام میتوانید آمادگی لازم و کافی را برای جلسه دفاع خود داشته باشید.

در این مطلب شما را با فصل دوم پایان نامه آشنا میکنیم .

 نحوه نوشتن فصل دوم پایان نامه

این فصل در پایان نامه  ارشد در برگیرنده حاصل کندوکاوها درباره موضوع است. این کنکاش در کتابها ، مقاله ها، گزارش پژوهش ها و پایان نامه ها ای ارشد و دکتری در سایت ها و کتابخانه هاست. فصل دو پایان نامه در برگیرنده اطلاعات مهمی است که خواننده را با نوشته ها و پژوهش های دانشگاهی و سازمانی دیگران در زمینه مساله پژوهش آشنا می کند. اساس یک پایان نامه علمی، بر آگاهی های مهم در حوزه موضوع پایان نامه استوار است. این شناخت ها و آگاهی ها ،توسط پژوهشگران قبلی در محیط های دانشگاهی و سازمانی فراهم می آید. لذا چگونگی کمیت و کیفیت فصل دوم پایان نامه را باید نشانه ای از توانمندی و مهارت پژوهشگر پایان نامه بر موضوع مورد پژوهش دانست.

هر پژوهشگر پایان نامه بایستی برای پژوهش خود سابقه نظری –کاربردی موضوع پژوهش را شناسایی، دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و به مفهموم های اصلی در حوزه مساله توجه داشته باشد. هر پایان نامه ای که انجام می گیرد باید بر پایه ، ارکان و نتیجه های پژوهش های پیشین استوار باشد.

پژوهش های پیشین درباره هر پژوهش جدید می تواند دو وضعیت زیر را داشته باشند:

الف- ارتباط مستقیم با موضوع و مساله اصلی پژوهش جدید

ب-ارتباط غیر مستقیم با موضوع و مساله اصلی پژوهش جدید

هر پژوهشگر پایان نامه باید سعی کند مرتبط ترین، اصلی ترین ، به روز ترین و مستند ترین دستاوردهای پژوهش های نظری – کاربردی پژوهشگران قبلی را شناسایی کند و دریابد که دیگران تا چه مرحله ی مساله پژوهش مورد نظر او را بررسی کرده اند یا به آن نزدیک شده اند .به عبارت دیگر چه بعدهایی از مساله پایان نامه که می خواهد انجام شود توسط دیگران بررسی شده و چه بخش هایی نشده است. برای این کار میتوان از منابع زیر استفاده نمود:

*کتاب ها و مجله های تخصصی

*سایتهای تخصصی در شبکه اینترنت

*پایان نامه های انجام شده

فرایند نوشتن فصل دوم پایان نامه

متغیرها ، مفهوم های اصلی و واژه های کلیدی برای فرضیه سازی از کجا می آید؟ این متغیر ها از تفکر خود پژوهشگر پایان نامه و مبانی نظری که از پیشینه برگزیده می شوند استخراج می گردند. برای این هدف پژوهشگر پایان نامه همواره باید از همه چکیده مقاله های علمی معتبر که با حوزه تخصصی مسآله او مرتبط می شود آگاه باشد. این کار پژوهشگر پایان نامه را از نظریه ها و دیدگاههای پژوهشگرانی که در زمینه مساله او کار کرده یا می کنند آگاه می سازد. خلاصه پژوهش ها خواننده را از محتوای گزارش، مدل علمی بکار رفته،  نتیجه های بدست آمده و چگونگی پیوند میان یافته ها با فرضیه ها آگاه می سازد. پژوهشگر پایان نامه اگر بخواهد جزئیات مربوط به روش های چگونگی اجرا و هدایت پژوهش، تعبیر و تفسیر یافته ها را بداند.باید بخش های روش،نتیجه ها و تحلیل پژوهش را بررسی کند.

فرایند نگارش فصل دوم باعث خواهد شد پژوهشگر پایان نامه با شرایط احتمالی زیر روبرو شود:

الف) در پیشینه برای مساله راه حل مناسبی یافت نمی شود.

ب)بعدهایی از مساله همچینان مبهم است

ج)در پیشینه برای مساله راه حل مناسبی وجود دارد.

هر یک از این وضعیتی که گفته شد به پژوهشگر پایان نامه کمک میکند تا درباره ادامه کار خود تصمیم بگیرد. گزینه های او میتواند به شرح زیر باشد:

الف)فرایند پایان نامه را ادامه دهد.

ب) بعدهای حل نشده مساله ارزشمندند لذا باید کار را ادامه دهد، در غیر این صورت ، می تواند پایان نامه را با مساله جدیدی آغاز کند.

ج)با توجه به اینکه دیگران برای مساله، پاسخ ارزشمندی یا فته اند و دستاوردهایشان اعتبار دارد لذا باید پژوهش را با مساله جدیدی شروع کند.

اهداف نگارش پیشینه پایان نامه

هر چه تعداد ارتباط ها و پیوندهای ممکن یک پایان نامه با پژوهش های پیشین و نظریه های موجود بیشتر باشد .اهمیت و سهم آن پژوهش در گسترش دانش آدمی بیشتر خواهد بود. معمولا در پایان نامه های  علمی می توان موضوع پژوهش را در سطحی تعریف کرد که نتیجه های آن تعمیم پذیر باشد. برای این کار باید از زمان انتخاب موضوع و مساله پایان نامه، توجه پژوهشگر پایان نامه  در اندیشه تعمیم دهی آن باشد . برای این منظور باید تلاش هایی را که قبلا دریاره موضوع پژوهش انجام گرفته است بررسی کرد و پژوهش جدید را یا پژوهش های پیشین ارتباط داد این امر را می توان با شیوه بررسی نظریه ها و پیشنیه های عملی مربوط به موضوع امکان پذیر کرد.

بررسی پیشینه پژوهش می تواند پژوهشگر را در دستیابی به هدف های زیر کمک کند

*دستیابی به اطلاعات پژوهش های انجام شده

*دستیابی به متغیرهای مربوط و تعیین مهم و غیر مهم بودن آنها

*آگاهی بر نتیجه ها و کاربردهای یک پژوهش معین در یک زمینه تخصصی مشخص

*فهم رابطه بین متغیرهایی که پژوهشگر پایان نامه برای پژوهش خویش مایل است با آنها فرضیه هایی را تنظیم و تدوین کند

*شناسایی مدل های مفهومی و تحلیلی مناسب با جامعه آماری و داده های پایان نامه

*محدود کردن و نگارش جدید مساله پژوهش (اصل تحدید مساله)

اگر مساله ای مبهم و ضعیف تعریف شده باشد، پس از بررسی منابع متوجه خواهیم شد که بهتر است پژوهشگر پایان نامه مساله را در دامنه محدودتر بررسی کند. نه اینکه درباره مساله ای کلی پژوهش کند و آن را به صورت ضعیف و ناقص پاسخ دهد.

اهداف بررسی پیشینه پایان نامه

*برقراری ارتباط منطقی میان دستاوردهای پژوهش های قبلی با مسآله ی پژوهش

*دستیابی به چارچوب (مبانی ) نظری

*شناسایی روش های پژوهش مورد استفاده در پژوهش های گذشته

*تعیین درجه اهمیت متغیرهای موثر در مساله

*پیدا کردن حوزه های نظری جدید در ارتباط با مساله

*پرهیز از به کار گیری روش های بیهوده

*آگاهی بر روش شناسی در حوزه موضوع و مساله

*پرهیز از تکرار پژوهش های انجام شده

*افزایش آگاهی نسبت به اهمیت مسآله انتخاب شده

معیارهای ارزیابی فصل دوم پایان نامه

فصل دوم هر پایان نامه ارشد و دکتری در واقع شکل تکامل یافته فعالیتی است که پژوهشگر برای تهیه و نگارش طرح تحقیق خود آغاز کرده است. کیفیت فصل دوم پایان نامه با معیارهای زیر قابل داوری است.

الف: منابع استفاده شده

می توان با بررسی میزان تلاش و جستجویی که پژوهشگر پایان نامه در چهار حوزه زیر انجام داده است انتخاب منابع را ارزیابی کرد :

*میزان منابع استفاده شده درباره موضوع (مساله ) پایان نامه

*درجه اعتبار علمی منابع استفاده شده در فصل دوم پایان نامه

*تعداد منابع استفاده شده به زبان اصلی

*استفاده از منابع جدیدتر

ب:چگونگی تنظیم مطالب در فصل دوم پایان نامه

*تنظیم مطالب از کلی به جزئی (عمومی به اختصاصی )

*پرهیز از آوردن مطالب به طور گسسته و پراکنده

*سازماندهی منطقی مطالب

*ارایه ی نتیجه های پژوهش های قبلی نظری و عملی و نقد آنها

شما در طول انجام کار پژوهشی خود از طریق اموزش انلاین و مستقیم با مشاوره ی پژوهشی خود در ارتباط هستید و تا لحظه پایانی تایید کار میتوانید از خدمات اموزشی و ویرایشی ما بهره لازم را ببرید. برای این کار از طریق تکمیل فرم ثبت سفارش در سایت یا از طریق تماس تلفنی و یا تلگرام در ارتباط مستقیم با ما باشید.

هدف ما همراهی شما دانشجویان و محققین عزیز جهت بالا بردن کیفیت پژوهش  میباشد.

 

آموزش انجام پروپوزال

مشاوره پروپوزال نویسی

وقتی که شما توانستید در اولین مرحله موضوع خود را انتخاب کنید باید شروع به نگارش پروپوزال کنید .در واقع پروپوزال نویسی آغاز طرح تحقیقاتی است و چارچوب نگارش پایان نامه یا طرح پژوهشی را کاملا در بر می گیرد. تهیه پروپوزال یا طرح پیشنهادی تحقیق،نخستین گام در فرایند تحقیق است که توجیه‌پذیر بودن آن مورد قضاوت قرار می‌گیرد و دانشجو باید بتواند از آن دفاع کند. تنظیم نهایی پروپوزال اهمیت بسیار زیادی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارد.

موسسه آسان مشاور معتبرترین و مطمئن ترین موسسه کشور در زمینه خدمات مشاوره و آموزش در زمینه پروپوزال و پایان نامه و تحلیل آماری می باشد. در صورتی که می خواهید برای آموزش و نگارش پروپوزال خود از متخصص رشته و گرایش خود کمک بگیرید می توانید از خدمات موسسه آسان مشاور استفاده نمایید.

تیم پژوهشی آسان مشاور متشکل از بهترین و با تجربه ترین فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر است که با تخصص در تمامی رشته های دانشگاهی میتوانند به صورت گام به گام شما را با تمامی مراحل نگارش پروپوزال و پایان نامه و مقاله آشنا کنند و آموزش و مشاوره لازم را در این زمینه به شما دانشجویان عزیز ارائه دهند .

آموزش انتخاب موضوع پایان نامه

تعیین موضوع پایان نامه

تعیین درست موضوع پایان نامه قدم اول در انجام هر پژوهشی میباشد. بی شک انتخاب موضوع همراه با دشواری هایی از قبیل نو و جدید بودن، قابلیت اجرا داشتن و …همراه می باشد در همین راستا، گروه پژوهشگران آسان مشاور با بهره گیری از تجربه، تخصص و دانش کادر خود، خدمات بسیار مناسب و کم نظیری را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم آورده است.

با توجه به اینکه گسترش علم و تکنولوژی سرعتی باور نکردنی دارد باعث می شود تا در انتخاب موضوع پایان نامه خود دقت بیشتری نمایید مطمئنا فراگیری و انتخاب موضوع پایان نامه تاثیر بسیار زیادی در آینده شما خواهد داشت. به صورتی که شما در مقطع کارشناسی ارشد یک تکنسین در موضوع پایان نامه خودتان به حساب خواهید آمد و در مقطع دکتری فردی به حساب خواهید آمد که باید تا آخر عمر باید روی آن موضوع تمرکز داشته باشید. بنابراین انتخاب موضوع نقش مهمی در مسیر زندگی شما خواهد داشت.

گروه متخصصان آسان مشاور با داشتن چندین سال سابقه آمادگی دارد تا شما عزیزان را در انتخاب موضوعی مناسب برای انجام پایان نامه همراهی نماید. همچنین انتخاب موضوعات این گروه همراه با ارائه مقاله بیس به روز، برای تضمین تکراری نبودن موضوع می باشد. لازم به ذکر است هزینه و زمان انجام کار کاملأ با راحتی شما تنظیم می گردد.

شما می توانید از مشاوره رایگان انتخاب موضوع پایان نامه آسان مشاور استفاده نمایید تا مسیری واضح تر برای خود انتخاب نمایید.