مشاوره تحلیل آماری

مسائل پیچیده آماری و نرم افزار های آماری مختلف تخصصی، تجزیه و تحلیل و حل فرضیات تحقیقی نیازمند دانش متخصصان و تجربه ی کارشناسان آمار است و این امر صرفا با گذراندن چند واحد آمار در دانشگاه ، انجام تحلیل آماری یک پایان نامه و تحقیق کامل امکان پذیر نمی باشد.

 تحلیل  آماری یک کار مهم و پیچیده است و نیاز به مهارت در نرم افزارهای آماری مانند SPSS ، Excel ، eViews ، و…  و سایر بسته های نرم افزاری مشابه دارد. بدون وجود این آشنایی و مهارت، تحلیل یافته های پژوهش  شما نه تنها دشوار است ، بلکه علاوه بر این احتمال دارد نتایج بدست آمده از پژوهش ضعیف باشند. به همین خاطر توصیه می گردد برای نتایج بهتر از خدمات مشاوره و آموزشی  آسان مشاور در این زمينه بهره ببرید.

موسسه آسان مشاور با ارائه خدمات گسترده در زمینه تحلیل آماری با هدف کمک به پژوهشگران و دانشجویان جهت ارتقای کیفی و کمی تحلیل های آماری و داده پردازی با بکار گیری کارشناسانی با تجربه بالا آمادگی انجام تخصصی ترین تحلیل های آماری و داده پردازی را دارد.